Predmet
Matematika
Veličina slova
scenarij poučavanja

Igrajmo se algebre!

Naziv predmeta
Matematika

Razred
1. razred, srednja škola

Odgojno-obrazovni ishodi
ključni pojmovi
 • algebarski izrazi
 • modeliranje problemske situacije
 • osmišljavanje zadataka
 • problemski zadatci s algebarskim jednadžbama prvog stupnja

Bingo!

Zaigrajte s učenicima Bingo „začinjen“ algebrom kroz kojim će uvježbavati „prevođenje“ s hrvatskog na matematički jezik, odnosno prelazak iz tekstualnog u odgovarajući algebarski zapis. Dogovorite unaprijed s učenicima da pripreme proizvoljan broj algebarskih izraza prvog stupnja, među kojima ćete odabrati zadatke za tu vježbu. Težinu algebarskih izraza prilagodite strukturi razreda. Uz pomoć primjerice alata PowerPoint Online pripremite za učenike prezentaciju s praznim Bingo tablicama tako da kopirate praznu tablicu u onoliko slajdova koliko je učenika u razredu (standardna Bingo tablica ima 5 x 5 kvadrata odnosno polja i u sredini je slobodno polje, ali vi možete odabrati manje polja kako bi tablica bila preglednija na zaslonu tableta). Možete primjerice povezati redni broj slajda s rednim brojem učenika u Imeniku. Na odvojenom slajdu pripremite sve algebarske izraze koje ćete upotrijebiti u vježbi. Podijelite prezentaciju s učenicima i, nakon što projicirate slajd s algebarskim izrazima, neka učenici prepišu sve algebarske izraze svaki u „svoju“ Bingo tablicu u proizvoljnom rasporedu. Na taj način svaki učenik izrađuje drukčiju Bingo karticu.

Iste algebarske izraze, koje ćete kasnije čitati učenicima, pripremite na odvojenim karticama i nasumično ih izvlačite tijekom igre. Nastojte gdje god je moguće izraz pročitati na različite načine (primjerice, izraz „3x“ jednom pročitate kao „broj trostruko veći od broja x“, a drugi put npr. u izrazu „3x – 7“, kao „trokratnik broja x umanjen za 7“ i sl.) kako biste provjerili kod učenika konceptualno razumijevanje algebarskog zapisa. Nakon što naglas pročitate izvučeni algebarski izraz, učenici ga pronalaze na svojoj Bingo kartici i označe (uz pomoć odgovarajućih alata u aplikaciji mogu prekrižiti izraz, obojiti pripadno polje i sl.). Već tu ćete vidjeti postoje li problemi u „prevođenju“ ako neki učenik ne pronađe zadani izraz ili označi pogrešan, pa možete odmah ispraviti pogrešku i dati dodatna objašnjenja. Igra se nastavlja sve dok jedan igrač ne označi potreban broj algebarskih izraza u nizu (vodoravno, okomito ili dijagonalno), ovisno o broju polja u retku odnosno stupcu tablice. Taj učenik uzvikne „Bingo!“.

Igru možete odigrati i u skupinama tako da svaka skupina ima jednog učenika koji ne sudjeluje u igri, već izvlači i naglas čita algebarske izraze i provjerava jesu li igrači označili odgovarajuće izraze u svojim Bingo karticama. U tom slučaju pripremite za svaku skupinu odvojenu prezentaciju, a za učenika koji će čitati izraze možete pripremiti kartice na kojima se nalazi tekstualni zapis izraza, a odmah ispod i rješenje odnosno odgovarajući algebarski zapis.

Postupci potpore

Učenicima s teškoćama pripremite Bingo tablicu prilagođenu brojem polja, formatom i težinom algebarskih izraza. Nakon toga učenike detaljno upoznajte s načinom rada s alatom PowerPointOnline te im pomognite pri prepisivanju algebarskih izraza u tablicu, pogotovo s učenicima s intelektualnim teškoćama, učenicima s motoričkim teškoćama te učenicima s poremećajem pažnje. Korisno je jedan zadatak odigrati zajedno s učenicima jer time ujedno uvježbavate i način rješavanja zadataka, odnosno uvodite ćemo učenike u problematiku preoblikovanja zadataka zadanih riječima u algebarski izraz. Ako učenici s teškoćama imaju manji broj polja i drukčije algebarske izraze, pri izvlačenju vodite računa o tome da i neki njihovi algebarski izrazi budu izvučeni i da im nakon čitanja ostavite dovoljno vremena kako bi prepoznali odgovarajući algebarski izraz. Pri čitanju s izvučenih kartica posebnu pozornost usmjerite na učenike s oštećenjem sluha i učenike sa specifičnim teškoćama poučavanja jer čitanje na različite načine može izazvati nerazumijevanje. Zadatke stoga čitajte sporije te provjerite jesu li ih učenici razumjeli. Ako je potrebno, za njih pripremite i tekstualni oblik zadatka. Učenicima s oštećenjem vida pripremite uvećane tablice ili tablice ispisane Brailleovim pismom.

Nastavna aktivnost za predmet X

Bingo!

Informacije o aktivnosti
Odgojno-obrazovni ishodi
 • povezati tekstualni i algebarski zapis matematičkog problema
Razina složenosti primjene IKT
 • srednja
Korelacije i interdisciplinarnost

Jesmo li jednake širine

Uz pomoć Desmos aktivnosti Jesmo li jednake širine učenici u konkretnom kontekstu algebarski modeliraju ponuđenu problemsku situaciju (geometrijski problem podjele pravokutnika na jednake dijelove) i algebarskim izrazima opisuju međusobnu ovisnost promatranih varijabli. Učenici aktivnosti pristupaju preko učeničkog pristupnog ulaza, upisujući razredni kod (Class Code) koji generirate, a vi na svojem računumože preko kontrolne ploče (Dashboard) možete pratiti aktivnost svakog učenika.

Učenici samostalno prolaze kroz online aktivnost rješavajući različite zadatke u kojima postupno prelaze od konkretnog problema na izvođenje pravila koje uopćuje promatrani problem i algebarskim izrazom opisuju uočenu ovisnost varijabli (duljina pravokutnika d, širina svakog razdjelnika w i broj razdjelnika n). Možete za učenike pripremiti radni listić (za 10., 12. i 14. zadatak) s tablicama u koje će unijeti različite vrijednosti varijabli (d, w i n) kako bi i računski istražili njihovu ovisnost i provjerili točnost algebarskog izraza koji su sami izveli, uz vizualizaciju u online aktivnosti.

Raspravite s učenicima o zaključcima do kojih su došli ili tijekom rada u online aktivnosti (u kontrolnoj ploči nudi se mogućnost pauziranja aktivnosti (Pause Class), što daje mogućnost izravne razredne rasprave) ili na kraju aktivnosti. Možete učenicima predložiti da na sličan način samostalno osmisle konkretan problem s ciljem izvođenja pravila koje ga uopćuje. Prijedlog problema i zadatke učenici mogu objaviti na zajedničkom razrednom online zidu Padleta.

Postupci potpore

Prije uporabe digitalnog alata i rješavanja zadataka učenicima je potrebno dati detaljne upute kako je opisano u Didaktičko-metodičkim uputama za prirodoslovne predmete i matematiku za učenike s teškoćama. Zadatak prilagodite s obzirom na težinu, što znači da primjerice učenici sa specifičnim teškoćama u učenju i učenici s poremećajem pažnje mogu raditi s dvije varijable (duljina pravokutnika i jedan razdjelnik). Od konkretnog problema do izvođenja pravila koje uopćuje promatrani problem i algebarskog izraza učenici s teškoćama mogu doći vođenim promatranjem, opisivanjem viđenog i učinjenog te potporom u formuliranju algebarskog izraza. Učenici s oštećenjem vida u ovoj aktivnosti mogu imati pravokutnik i razdjelnike izrezane od kartona, koje će mjeriti taktilnim geometrijskim priborom.

Nastavna aktivnost za predmet X

Jesmo li jednake širine

Informacije o aktivnosti
Odgojno-obrazovni ishodi
 • povezati tekstualni i algebarski zapis matematičkog problema
 • modelirati problemsku situaciju algebarskim izrazima i linearnom jednadžbom
Razina složenosti primjene IKT
 • srednja
Korelacije i interdisciplinarnost

Štafetna trka

Odigrajte s učenicima ovu stratešku igru kojom mogu provježbati veći broj različitih zadataka, a istovremeno se i zabaviti. Možete unaprijed dogovoriti s učenicima da sami izrade ili odaberu različite vrste zadataka. Nakon toga podijelite učenike u parove i neka svaki par izradi kartice za igru s dogovorenim brojem zadataka, u jednome od Office 365 alata. Mogu primjerice rasporediti zadatke na kartice prema težini i kasnije ih ispisati na raznobojnim papirima. Rješenja zadataka neka ponude na poleđini kartica u obliku QR kodova uz pomoć nekog od online alata za izradu QR kodova.

Nakon što pripreme kartice, parovi međusobno razmijene setove kartica tako da ne igraju s onim setom koji su sami izradili. Za svaki par učenika koji igra pripremite i ploču za igru te se dogovorite s učenicima da pripreme dva flomastera ili markera, svaki u svojoj boji (potrebni za bojenje polja). Igru može započeti primjerice onaj učenik koji brže točno riješi zadatak s prve kartice (da se malo „zagriju“ na početku). Cilj je igre da svaki učenik na svojem „teritoriju“ (na svojoj polovici ploče) što prije dođe do blaga (polje C5 ili D5), odnosno odabere put kojim će ići i „osvoji“ odgovarajuća polja tako što točno riješi zadatak s nasumično odabrane kartice. Put do blaga čine susjedna obojena polja (polja su susjedna ako dijele brid ili vrh). Učenici naizmjenično igraju i kreću s „osvajanjem“ bilo kojeg polja (A do F) iz 1. stupca (svaki sa svoje strane). Učenik koji je na redu odabere polje koje želi osvojiti pa uzima jednu karticu i naglas pročita zadatak s kartice. Oba učenika, svaki za sebe, rješavaju zadatak (prije igre dogovorite vremenski okvir rješavanja) i na kraju usporede svoja rješenja s onim na poleđini kartice. Ako je učenik koji je na redu točno riješio zadatak, može obojiti odabrano polje na svojoj strani ploče, a ako nije, mora prekrižiti to polje i više ga ne može odabrati. U tom slučaju drugi učenik, ako je točno riješio zadatak, ima pravo obojiti bilo koje polje iz istog stupca na svojoj strani ploče. Učenik koji je na redu ne može prijeći na „osvajanje“ polja iz sljedećeg stupca sve dok ne osvoji barem jedno polje u prethodnom stupcu. Pobjednik je onaj učenik koji prvi stigne u ciljno polje s blagom i točno riješi zadatak i na tom polju.

Postupci potpore

Za predloženu igru, odnosno za par u kojem se nalazi učenik s teškoćama, unaprijed pripremite dvije različite skupine kartica – kartice za učenika bez teškoća i kartice za učenika s teškoćama jer tako omogućujete da učenik s teškoćama ravnopravno sudjeluje u igri. Kartice na kojima su zadatci za učenike s teškoćama prilagodite učeniku (težina, font, Brailleovo pismo). Prije same igre dobro objasnite način igranja te odigrajte nekoliko pokusnih krugova sa zadatcima sličnim onima na karticama. Nakon toga odredite vremenski okvir rješavanja zadataka. Ako je potrebno, za taj par pojednostavnite i pravila igre u vezi s bojenjem i križanjem polja, odnosno napredovanjem u igri.

Za učenike koji žele znati više

Zainteresirani učenici mogu samostalno izraditi interaktivnu vježbu uz pomoć mrežne stranice LearningApps. Mogu primjerice izraditi igru memorije (Matching Pairs) s parovima u kojima treba povezati algebarski izraz s odgovarajućim tekstualnim zapisom ili mogu s istim parovima izraditi vježbu sa slobodnim unosom teksta (Freetext input), u kojoj mogu ponuditi tekstualni zapis ispod kojeg treba upisati odgovarajući algebarski izraz ili obrnuto. Na istoj stranici mogu odabrati i neki od obrazaca za izradu kvizova i igara (Multiple-Choice Quiz ili The Millionaire Game).

Potaknite učenike da osmisle različite sadržaje vježbi: mogu primjerice uparivati algebarski izraz s odgovarajućom vrijednošću izraza uz ponuđenu vrijednost nepoznanice(a) ili linearnu jednadžbu s odgovarajućim rješenjem. Uputite ih da za zapis složenijih matematičkih izraza i(li) jednadžbi mogu upotrijebiti Dodatak za pisanje jednadžbi u jednom od Microsoft Office alata koje su učili na Informatici i snimiti kao sliku ili uz pomoć jednog od online LaTeX Editora, kao npr. LaTeX4technics, u kojem je moguće od LaTeX izraza izraditi sliku i pohraniti je na čvrsti disk. Tako izrađene slike učenici onda mogu upotrijebiti u izradi vježbe. Izrađene vježbe odigrajte s učenicima na jednom od sljedećih satova za ponavljanje i(li) vježbu.

Nastavna aktivnost za predmet X

Štafetna trka

Informacije o aktivnosti
Odgojno-obrazovni ishodi
 • povezati tekstualni i algebarski zapis matematičkog problema
 • modelirati problemsku situaciju algebarskim izrazima i linearnom jednadžbom
 • rješavati linearne jednadžbe i primjenjivati ih u rješavanju problemskih zadataka
 • primjenjivati različite strategije u rješavanju problemskih zadataka
 • osmisliti algebarski izraz, linearnu jednadžbu, problemski zadatak s algebarskim jednadžbama prvog stupnja
Razina složenosti primjene IKT
 • srednja
Korelacije i interdisciplinarnost

Dodatna literatura, sadržaji i poveznice

Dodatna pojašnjenja pojmova možete potražiti na relevantnim mrežnim stranicama – Google znalacStruna (Hrvatsko strukovno nazivlje), Hrvatska enciklopedija i sl.

Napomena: Valjanost svih mrežnih poveznica zadnji put utvrđena 11. 7. 2018.

Povratne informacije i/ili prijava greške

Želite nam reći svoje mišljenje o ovom sadržaju ili ste uočili grešku? Javite nam to popunjavanjem ovog obrasca. Vaše povratne informacije su nam važne.